2017

2017-02-19—08-27
27082017-_DX_1190 Brushanar Trelleborg.
Brushanar Trelleborg.
27082017-_DX_1200 Kustsnäppa Trelleborg.
Kustsnäppa Trelleborg.
27082017-_DX_1284 Brushanar och kustsnäppor Trelleborg.
Brushanar och kustsnäppor Trelleborg.
27082017-_DX_1306 Sandlöpare,spovsnäppa och brushane Trelleborg.
Sandlöpare,spovsnäppa och brushane Trelleborg.
27082017-_DX_1333 Roskarl Trelleborg.
Roskarl Trelleborg.
27082017-_DX_1361 Grönbena Trelleborg.
Grönbena Trelleborg.
27082017-_DX_1568 Större strandpipare Trelleborg.
Större strandpipare Trelleborg.
15072017-_DX_9986-2 Aftonfalk Krankesjön.
Aftonfalk Krankesjön.
27052017-_DX_5927 Trastsångare Häckeberga.
Trastsångare Häckeberga.
27052017-_DX_5910 Skäggdopping Krankesjön.
Skäggdopping Krankesjön.
27052017-_DX_5878 Rödbena Vombs ängar.
Rödbena Vombs ängar.
07052017-_DX_5641 Fisktärnor Krankesjön.
Fisktärnor Krankesjön.
07052017-_DX_5576 Fisktärna Krankesjön.
Fisktärna Krankesjön.
07052017-_DX_5501 Ladusvala.
Ladusvala.
25032017-_DX_3153 Huggorm Smygehuk.
Huggorm Smygehuk.
01052017-_DX_5230 Gulärla Vombs ängar.
Gulärla Vombs ängar.
01052017-_DX_5207 Gulärla Vombs ängar.
Gulärla Vombs ängar.
01052017-_DX_5116 Storspov Vombs ängar.
Storspov Vombs ängar.
01052017-_DX_5028 Småspov Vombs ängar.
Småspov Vombs ängar.
01052017-_DX_5022 Rödbena Vombs ängar.
Rödbena Vombs ängar.