Oland 2011

2011-09-19-23
IMG_00321024 Stenfalk Ottenby.
Stenfalk Ottenby.
IMG_02431024 Kustlabb Ottenby.
Kustlabb Ottenby.
IMG_01451024 Sparvhök Ottenby.
Sparvhök Ottenby.
IMG_02571024 Snatteränder Ottenby.
Snatteränder Ottenby.
IMG_98051024 Kricka.
Kricka.
IMG_95211024 Tranor.
Tranor.
IMG_98981024 Kärrsnäppor.
Kärrsnäppor.
IMG_96801024 Svartsnäppa med kärsnäppor.
Svartsnäppa med kärsnäppor.
IMG_95491024 Kärrsnäppor.
Kärrsnäppor.
IMG_95821024 Kärrsnäppor.
Kärrsnäppor.
IMG_94311024 Roskarl.
Roskarl.
IMG_89531024 Stenfalk Ottenby.
Stenfalk Ottenby.
IMG_93331024 Stäpphök Sebybadet.
Stäpphök Sebybadet.
IMG_91101024 Kärrsnäppor.
Kärrsnäppor.
IMG_91981024 Större strandpipare och kärrsnäppor i förgrunden.
Större strandpipare och kärrsnäppor i förgrunden.
IMG_90851024 Starar.
Starar.
IMG_93231024 Harunge Sebybadet.
Harunge Sebybadet.